Zebrania Rady Rodziców

Zebrania i uchwały Rady Rodziców w kadencji 2020/2021 (od najnowszych)

01.09.2021 (zebranie w szkole)

Poruszane kwestie:

Dyskusja nt. otrzymanych przez szkołę ofert ubezpieczenia NNW i wybór jednej oferty drogą głosowania. Dyskusja nt. konsekwencji przyjętych zmian w regulaminie Rady Rodziców i prawidłowego przebiegu do oddziałowych rad rodziców. Głosowanie w sprawie sprawozdania prezydium Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021 i udzielenia absolutorium. Dyskusja na temat potencjalnych wydatków w roku szkolnym 2021/2022 i zaangażowania się w działania skutkujące pozyskaniem dodatkowych funduszy na rzecz szkoły.

24-31.08.2021 (zebranie wirtualne)

Poruszane kwestie:

Głosowanie Uchwały nr 10/2020/2021, drogą elektronicznego zbierania głosów. Uchwała dotyczy przyjęcia nowego regulaminu Rady Rodziców, z dniem 31.08.2021 r. Lista najważniejszych zmian w regulaminie Rady Rodziców, w stosunku do wersji z 29.09.2016 r., dostępna jest tutaj.

14.06.2021 (zebranie w szkole)

Poruszane kwestie:

 1. Uzupełnienie składu prezydium - wybór z-cy przewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców.

 2. Informacja skarbnika Rady Rodziców nt. finansów i wpływu składek w bieżącym roku szkolnym.

 3. Dyskusja nt. zakupu nagród książkowych dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

 4. Dyskusja i głosowanie uchwały dot. zamknięcia starego rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Kórniku.

 5. Dyskusja i głosowanie uchwały dot. propozycji zmian w statucie szkoły.

 6. Dyskusja nt. zmian w regulaminie Rady Rodziców - powołanie komisji ds. opracowania projektu nowego regulaminu Rady Rodziców.

1-8.04.2021 (zebranie wirtualne)

Uchwalenie Uchwały nr 5/2020/2021, drogą elektronicznego zbierania głosów.

15.02.2021 (zebranie wirtualne)

Uchwalenie Uchwały nr 4/2020/2021, drogą elektronicznego zbierania głosów.

19.01.2021 (zebranie prezydium, telefoniczne)

Poruszane kwestie:

 1. Nowa (niniejsza) strona www Rady Rodziców.

 2. Pośrednictwo RR w przekazaniu wpłat uczniów na konkurs Świetlik.

 3. Zmiany w Regulaminie RR.

 4. Dostęp do rachunku bankowego RR i możliwość obniżenia opłat.

 5. Możliwość uczestnictwa w zebraniach RR dodatkowych osób.

21.12.2020 (zebranie on-line, na platformie MS Teams)

Poruszane kwestie:

 1. Omówienie bieżącej sytuacji szkoły podczas nauczania zdalnego.

 2. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/20. Absolutorium dla ustępującego prezydium RR.

 3. Wybór prezydium Rady Rodziców (przewodniczącego i skarbnika) oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej - szczegóły w protokole i uchwałach.

12.10.2020 (zebranie planowane w szkole)

Zebranie odwołane z powodu COVID-19. O nowym terminie zebrania przedstawiciele klas zostaną powiadomieni mailowo i telefonicznie.

30.09.2020 (zebranie w szkole)

Poruszane kwestie:

 1. Analiza otrzymanych do zaopiniowania propozycji ubezpieczenia NNW.

 2. Dyskusja na temat montażu szafek dla uczniów.

 3. Dyskusja na temat stypendiów.

 4. Zgłoszenie p. Dyrektor problemu tłoku przy drzwiach podczas odwozów.

 5. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na początku roku szkolnego - informacje p. skarbnik.

Wybór nowego prezydium Rady Rodziców okazał się niemożliwy - brak quorum.